About my paintings / Om mine bilder

Project: Friendship

The pictures tell about accepting, respecting each other. That it is possible to be together, to be friends, to get support or protection even if you are from another species, have different size, are totally different.

Project: Cats by Cats

I have always been fascinated by cats, with there independence, wilfulness, elegance and cosy presence. By allowing my self to just paint cats, either intuitively or planned, has given me challenges and joy. I have often wished that cats where big – so I painted some of them big.

Intentions with my pictures of insects and other bugs

I am concerned with details, that we see what we see and of what we don’t see, or what we overlook, because we don’t take the time to see, or because we are so used to what we see that we don’t see it anymore. That Nature is no more than what the individual comprehends and that it becomes what we make it to be. Nature has so much to offer us and there is a multiplicity of varied life forms, from huge down to microscopic creatures. Some are robust whilst others are fragile and vulnerable and can easily disappear, be destroyed. Some display their beauty, others display their camouflage. So are also my pictures. Pictures give room for pondering and for going on an exploration tour of space. In order to see the details and to see both sides, for survival, I magnify my insects and bugs therefore, in order to clarify them. To show them with the influence and importance they have for our ecosystem. I want to force the observer into this space so that they will not once more be ignored. It is therefore deliberate from my side that I portray them large and colourful.

Elephant as metaphore. Exhibition “Kvinnerstemme i kunsten” (The Voice of the Female in art) June 2013

These pictures were produced for an exhibition with the theme of “100 års jubileum for stemmerett for kvinner i Norge” (100 years jubileum for Women’s right to vote in Norway), I exhibited pictures with elephants as my motif. In the pictures, elephants are metaphoric. On the one side they show strength, power, care, respect, resilience and adamancy. On the other side they exhibit weakness, persecution, pain, abuse, destruction and suppression. This happens both in the human and the animal world. To express this I have chosen to work in large scale, take segments, by making abstractions, use strong colours and by employing flow technique.

About my separate exhibition “Elephantile” March 2014

In this exhibition I portray the fantastic animal life we still have, and which is important in the ecosystem which we are also a part of.

If we do not take care of the animals, both great and small, it will strike back on us. I paint animals in a way which allows them to tell their own personal stories. These can be seen as metaphors for traits which we humans also have. They are not always easy to detect, but they lie in the composition. This means that observers must look carefully, perhaps also in themselves.

I paint with bright colours in order to strengthen the expressions in my pictures and as warning lights to make us aware.

 

Prosjekt: Vennskap

Bildene handler om å akseptere, respektere hverandre . At man kan være sammen, være venner, kan få støtte eller beskyttelse, selv om man er av en annen art, har forskjellige størrelse, utseende, er helt ulike.

 

Projekt: Cats by Cats

Akkurat som katter så maler jeg 😉

Katter har alltid fascinert meg med sin selvstendighet, egenrådighet, eleganse og kosete nærhet.Å tillate meg selv å bare male katter, enten intuitivt eller planlagt har gitt utfordringer og glede. Ofte har jeg ønsket at kattene var store, så jeg har malt noen store katter også.

 

Intensjonen ved insekt og andre småkryp bilder.

Jeg er opptatt av detaljer, at vi ser det vi ser og av det vi ikke ser, eller overser, fordi vi ikke bruker tid til å se, eller fordi vi er så vant med det at vi ikke legger merke til det lenger. At naturen ikke er annet enn hva den enkelte oppfatter og at den blir det vi gjør den til. Naturen har så mye å tilby oss og det finnes et mangfold av forskjellige liv, fra store til mikroskopiske skapninger. Noen er robuste mens andre er skjøre og sårbare og kan lett forsvinne, ødelegges. Noen viser sin prakt, andre viser sin beskyttelsesdrakt. Slik er det også med mine bilder. Bildene gir rom til fundering og til å gå på oppdagelsesferd i rommet. Til å se detaljer og til å se begge sider, for å overleve. derfor blåser jeg opp mine insekter og småkryp, for å tydeliggjøre dem. For å vise dem med sin kraft og viktighet i vårt økosystem. Jeg vil tvinge betrakteren inn i rommet for at de ikke blir oversett denne gangen. Derfor er det bevisst fra min side at jeg lager dem store og fargerike.

Elefant som metafor. Utstilling «Kvinnerstemme i kunsten»  juni 2013

Disse bildene ble laget til en utstilling med tema «100 års jubileum for stemmerett for kvinner i Norge». Her viste jeg malerier med motiv av elefanter. I bilder er elefanter en metafor. På den ene side for styrke, kraft, omsorg, respekt, utholdenhet og tykkhudet-het. På den andre side for avmakt, forfølgelse, smerte, misbruk, ødeleggelse og undertrykkelse. Dette skjer både i menneskeverden og i dyreverden. For å uttrykke det har jeg valgt å jobbe i stort format, ta utsnitt, ved å abstrahere, bruke sterke farger og ved å bruke renneteknikk.

Om separatutstillingen » Elefantastisk» mars 2014

Her fremstiller jeg det fantastiske dyrelivet vi ennå har, og som er viktig i det økosystemet som vi også er en del av.

Hvis vi ikke tar vare på dyrene, store og små, slår det tilbake på oss selv. Jeg maler dyrene på en måte som lar dem fortelle sine personlige historier. Disse kan sees som metaforer for egenskaper vi mennesker også har. De er ikke alltid lette å oppdage, men de ligger i billedflaten. Dette gjør at man må lete litt, kanskje også i seg selv.

Jeg maler med klare farger for å forsterke uttrykkene i bildene mine og som et varsellys for å gjøre oss oppmerksomme.